(Video) Nếu Facebook dừng đếm like thì…?

Theo TechCrunch, Facebook có thể sẽ xóa chức năng xem số người thích (like) bài viết trên dòng thời gian (News Feed). https://www.youtube.com/watch?v=jD9kQmlEdWM&feature=youtu.be Youtube/ VTV24