Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

Hiện đại hóa quân đội là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không bị động, bất ngờ.

Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa”
76 năm kể từ khi thành lập (22/12/1944 – 22/12/2020), dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, nghệ thuật quân sự của dân tộc, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa” - Ảnh 1.
Khối Sỹ quan chỉ huy tham mưu trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Hiện đại hóa quân đội là đòi hỏi tất yếu

Trong bối cảnh mới, dự báo tình hình thế giới, khu vực còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp tới quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của nước ta.

Do đó, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đặc biệt là vấn đề “hiện đại hóa quân đội” được đặt ra là nhu cầu cấp thiết, là yếu tố quan trọng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”.

Ngày 28/9/2020, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại.

Từ đó cho thấy, hiện đại hóa Quân đội là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, nhằm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không bị động, bất ngờ.

Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa” - Ảnh 2.
Hải quân và Không quân nhân dân Việt Nam huấn luyện hiệp đồng chiến đấu.

Hiện đại hóa quân đội: Xây dựng quân đội về chính trị làm gốc

Hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất quán thực hiện chủ trương: Không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Tuy nhiên, hiện đại hóa quân đội cần phải bắt đầu từ sự tinh nhuệ về chính trị, bởi trong mối quan hệ giữa con người với vũ khí, thì con người bao giờ cũng là yếu tố quyết định việc sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Vì thế, cùng với việc đầu tư phát triển khoa học quân sự, hiện đại hóa trang bị, vũ khí; việc xây dựng Quân đội nhân dân tinh nhuệ, hiện đại đòi hỏi phải đặt lên hàng đầu nội dung xây dựng sự vững mạnh về chính trị, đảm bảo trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để đạt được điều đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm giữ vững nguyên tắc “Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chủ động ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa” - Ảnh 3.
(Ảnh: QĐND)

Trong thời bình, đi đôi với xây dựng quân đội về chính trị, huấn luyện quân sự là công việc tất yếu để tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như quá trình hiện đại hóa quân đội.

Theo đó, cần phải tăng cường huấn luyện, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiểu biết, tinh thông về chiến thuật, chiến dịch, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, có khả năng hiệp đồng chiến đấu cao; đồng thời phải thực hiện tốt phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Trong huấn luyện phải coi trọng huấn luyện thực hành, diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; chống khủng bố…, bảo đảm cho các đơn vị xử lý tốt các tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lựa chọn một số lực lượng, lĩnh vực “đi tắt, đón đầu”

Xây dựng Quân đội nhân dân, xét về tổng thể là từng bước hiện đại, nhưng điều đó không có nghĩa là thực hiện “bước một, dàn đều”, mà cần lựa chọn một số lực lượng, ngành, lĩnh vực, bộ phận quan trọng để đầu tư theo hướng “đi trước, đón đầu”, tiến thẳng vào hiện đại.

Tất nhiên, việc xác định quy mô, tính chất và mức độ hiện đại đến đâu phải cân nhắc kỹ, dựa trên cơ sở khoa học, dự báo chính xác, khả năng thực tế của Quân đội, đất nước cũng như diễn biến cụ thể của tình hình và nhất là phải căn cứ vào Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Với tư duy đó, hiện nay và trong những năm tới, chúng ta cần tập trung đầu tư cho lực lượng hải quân, phòng không – không quân, cảnh sát biển, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật theo hướng hiện đại để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội lên một bước mới, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Cần phải nói thêm rằng, mục tiêu tăng cường sức mạnh quốc phòng, từng bước hiện đại hóa quân đội là nhằm chủ động, tích cực ngăn ngừa, không để đất nước xảy ra chiến tranh; nhưng đồng thời, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch.

Trong đó, Quân đội nhân dân phải thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân tiến hành chiến tranh nhân dân, với tư tưởng chỉ đạo là lấy tác chiến trên bộ là nhân tố quyết định giành thắng lợi; đồng thời coi trọng việc giành quyền chủ động tác chiến trên biển, trên không gian mạng, để bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Vừa phát huy nội lực, vừa đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Cùng với đó, để hiện đại hóa quân đội, trong thời kỳ mới cần phải khai thác tốt mọi nguồn lực, lấy phát huy nội lực là chính kết hợp với tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, tạo thành sức mạnh tổng hợp.

Về nguồn lực trong nước, phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để huy động từ nhiều nguồn; đồng thời, phải có kế hoạch tổng thể và thực hiện tốt việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, triệt để tận dụng thành tựu công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phục vụ nhu cầu quốc phòng, từng bước hiện đại hóa quân đội.

Đặc biệt, phải coi trọng phát triển công nghiệp quốc phòng, vì công nghiệp quốc phòng Việt Nam là bộ phận cấu thành của nền công nghiệp quốc dân, được phát triển theo hướng tự lực là chính, đồng thời hợp tác với công nghiệp quốc phòng các nước bè bạn để tiếp thu công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao trình độ khoa học – công nghệ.

Trong quá trình đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, cần đẩy mạnh việc tiếp thu, ứng dụng những thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào sửa chữa, nâng cấp, sản xuất, hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Quân đội.Đ

Hiện đại hóa quân đội để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa” - Ảnh 4.
Đội tàu Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân huấn luyện trên biển.

Cuối cùng, để hiện đại hóa quân đội hơn lúc nào hết cần tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc từ sớm, từ xa.

Tăng cường hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương; ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng, khu vực ASEAN; cân bằng quan hệ với các nước lớn; mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước có tiềm năng, gia tăng mức độ đan xen lợi ích chiến lược với các nước.

Hiện đại hóa quân đội là nhu cầu tất yếu nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hiện đại hóa quân đội cần phải được tiến hành bài bản, đồng bộ, trong đó lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm gốc, cùng với đó là làm tốt công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, phát triển công nghiệp quốc phòng, phát huy nội lực và tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài…

Bên cạnh đó, toàn quân cần tập trung thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ được thể hiện trong Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và các quy định của Luật Quốc phòng…

Chỉ có như vậy, Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy tốt bản chất, chức năng, nhiệm vụ và truyền thống anh hùng, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Theo Soha

Thông tin đáng chú ý

Huyền thoại về những phi công Không quân Việt Nam từ chối… nhảy dù

Đầu tiên là cú hạ cánh lịch sử, trong trận không chiến đầu tiên giữa Không quân Việt Nam và Không lực Mỹ diễn ra vào ngày 3/4/1965. Các máy bay cường…

Nữ quân nhân Armenia với vẻ đẹp khiến đối phương ‘buông súng quy hàng’

Theo các thống kê mới nhất, quân đội Armenia hiện tại đang duy trì quân số thường trực chỉ khoảng 51.000 quân, trong đó lực lượng lục quân chiếm hơn…

Mãn nhãn với bức ảnh biên đội 04 chiếc tiêm kích – bom Su-22 Việt Nam

Dàn tiêm kích - bom Su-22 của Không quân Việt Nam với bốn chiếc cùng xuất kích và bay theo đội hình vừa được đăng tải trên sóng truyền hình Quốc…

Mỹ bán xe bộ binh đa năng Humvee “hàng bãi”, Việt Nam có nên quan tâm?

Những chiếc xe địa hình quân sự Humvee của quân đội Mỹ, chắc chắn được quân đội nước ngoài ưa thích - đặc biệt là khi chúng nằm trong diện "miễn phí".…

Những trận đánh vang dội làm nên thương hiệu của đặc công Việt Nam

Chiến công 5 đặc công Việt Nam phá cả kho bom: Tháng 3/1975, Đoàn 113 nhận lệnh đánh vào phía Đông sân bay Biên Hòa, phá hủy kho bom Bình Ý và hướng…

Trận đấu xe tăng lớn nhất trong lịch sử Chiến tranh Việt Nam

Cửa Việt là trận phản kích của Quân giải phóng (QGP) trong Chiến tranh Việt Nam, chống lại cuộc hành quân mang tên Tango City của quân đội Mỹ, nhằm…

Không quân Mỹ gọi thầu về việc cung cấp 3 máy bay huấn luyện cho Việt Nam

Máy bay tuabin cánh quạt T-6A Texan II được Không quân Mỹ sử dụng trong đào tạo phi công cơ bản Cung cấp 3 máy bay động cơ…

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch tập trung

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lên kế hoạch cho đội tuyển quốc gia tập trung từ ngày 22/5. HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ tập luyện khoảng một…

Chiến tranh hạt nhân Mỹ – Nga: Bên nào sẽ có lợi thế hơn?

Trên phương diện vũ khí kỹ thuật cao và vũ khí hạt nhân, Quân đội Nga lại vượt qua Mỹ rất nhiều. Nga nắm giữ nhiều công nghệ kỹ thuật hiện đại như…

“Con tàu xấu xí nhất Thế giới” của Nga rời bến khiến Mỹ lạnh gáy

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, "bệ băng tự hành" LSP North Pole thuộc dự án 00903 (hay đội khi còn được gọi là tàu kháng băng tự hành) của Nga đã…

Xe tăng khủng của Trung Quốc kéo sát tới Ấn Độ, chuẩn bị cho mùa xuân

Một trung đoàn thuộc Bộ tư lệnh Tân Cương của quân đội Trung Quốc (PLA), đóng quân tại khu vực cao nguyên, được bàn giao lô xe tăng hạng…

Trận chiến “Đồi thịt băm”: Việt Nam đã dạy cho Mỹ một bài học nhớ đời

Từ ngày 10 - 20/5/1969, quân đội Mỹ mở cuộc tấn công vào núi A Bia, thuộc huyện A Lưới, nhưng đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của quân giải…

Hàng trăm máy bay Liên Xô suýt tấn công tổng lực NATO năm 1983

Các chi tiết về kiện được mệnh danh là "cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba lần thứ hai" nổ ra ở Đông Âu vào năm 1983 vừa được biết đến. Trang The…

Chiến đấu cơ Su-35S Nga và F-15EX Mỹ một chọi một: Bên nào sẽ thắng?

Giới phân tích cho rằng với căng thẳng ngày càng lên cao giữa Mỹ và những đối thủ tiềm tàng, khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh nhằm giành ưu thế…

Máy bay huấn luyện L-39NG: Soi khoang lái xịn và sức mạnh chiến đấu

Máy bay huấn luyện L-39NG do Cộng hòa Séc phát triển và sản xuất hiện đang được coi là loại huấn luyện cơ ưu việt, hiện đại bậc nhất thế giới. Sự…

“Máy bay B-52 của Việt Nam” từng khiến quân Polpot khóc thét

Từ tháng 3/1979, nhiều khí tài quân sự được nhập vào Việt Nam, trong đó có máy bay vận tải An-26 của Liên Xô. Ngày 16/4/1979, Quân chủng PK-KQ nhận…

Lý do khiến Không quân Mỹ thua thảm bại trong Chiến tranh Việt Nam

Đầu tiên là yếu tố địa lý, đường biên giới trên bộ của miền Nam Việt Nam dài 1.700km, phía Bắc khu phi quân sự tiếp giáp với Bắc Việt Nam, phía Tây…

Báo Nga tiếc nuối việc Việt Nam tháo tên lửa Uran-E khỏi tàu Pohang

Theo trang "Đánh giá quân sự" của Nga, giới chức quốc phòng của quân đội Việt Nam hy vọng sẽ gia tăng nghiêm túc sức mạnh tấn công của hạm đội bằng…

Tăng T-14 Armata vẫn chưa thể đúng hẹn với quân đội Nga

Theo công bố mới đây của Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng T-14 Armata sẽ chưa được bàn giao cho các lực lượng vũ trang nước này trong năm 2021. Lý do…

Tàu chiến Mỹ lần đầu áp sát Hoàng Sa thời Biden

"USS John S. McCain thực thi quyền tự do hàng hải ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế", hải quân Mỹ ra thông cáo cho biết…

Phẫu thuật thành công trường hợp nghi ngờ thai trong thai cực hiếm gặp

Bé gái 1 ngày tuổi sinh non 36 tuần với cân nặng 3,4 kg, sau sinh bụng trướng căng, suy hô hấp được đặt nội khí quản. Bé gái sau đó được chuyển từ…

Mỹ khiếp đảm phi vụ Đặc công Việt Nam diệt B-52 tại Thái Lan

Trong những năm 1965-1966, không quân Mỹ đã dội xuống miền Bắc nước ta một khối lượng bom đạn khổng lồ, tập trung đánh phá dữ dội vào các cơ sở hạ…

Kỹ thuật bắn điểm xạ làm nên thương hiệu trong Chiến tranh Việt Nam

Kỹ thuật bắn điểm xạ hai viên một của AK-47, được Việt Nam áp dụng trong kháng chiến chống Mỹ, nhưng ít người hiểu được bí mật của tuyệt kỹ này. Trong…

Chiêm ngưỡng những đường biên giới kỳ lạ nhất quả đất

Zambia - Zimbabwe - Botswana - Namibia: Một trong những biên giới thú vị nhất là sông Zambezi, nơi tạo ra biên giới tự nhiên giữa Zambia và…

“Kẻ Hủy Diệt” Terminator của Nga có khiến UAV và xe tăng đối phương lo sợ?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, giai đoạn thử nghiệm với xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng Terminator đã hoàn tất. Trong quá trình đánh giá từ cuối năm 2020,…

Báo Nga gợi ý cấu hình vũ khí của thiết giáp BTR-60 của Việt Nam

Theo RG, Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện vẫn còn tiếp tục vận hành thiết giáp BTR-60PB, loại xe bọc thép chở quân (APC) bánh lốp này được tiếp nhận…

Iran không cần T-90 của Nga vì có bản sao gần như y hệt

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Karrar của Iran, về cơ bản là một bản sao của chiếc xe tăng T-90S do Nga thiết kế và được Iran cho là “tiên tiến…

Tướng Mỹ không thể kết nối với quân đội Myanmar

Một quan chức Mỹ ngày 2/2 cho biết đại tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cố gắng liên lạc theo yêu cầu của Nhà Trắng…

Xác minh tin Trung Quốc đặt tên lửa phòng không gần Việt Nam

"Chúng tôi sẽ xác minh thông tin", người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến chiều 4/2 khi được hỏi về việc Trung Quốc…

Bí mật kinh hoàng về nghĩa địa tàu ngầm hạt nhân Liên Xô

Trong nhiều thập kỷ, Liên Xô đã sử dụng Biển Kara hoang vắng làm bãi rác thải hạt nhân. Hàng nghìn tấn vật liệu hạt nhân, gấp 6,5 bức xạ tại…

Nóng: Việt Nam đặt mua 12 máy bay phản lực L-39NG từ Séc

L-39NG máy bay huấn luyện - chiến đấu hạng nhẹ, được phát triển bởi Aero Vodochody của Cộng hòa Séc. L-39NG là phiên bản kế tiếp của máy bay L-39…

Những xe tăng hiện đại nhất thế giới, có loại Việt Nam đang dùng

Đầu tiên là xe tăng Т-90 của Ngа, là хе tăng duу nhất đượс ѕản хuất vớі ѕố lượng lớn ở Ngа, T-90 có kíсh thướс nhỏ nên bоm khó đánh trúng hơn. Xe…

Tin tức cập nhật

Hàng trăm máy bay Liên Xô suýt tấn công tổng lực NATO năm 1983

Các chi tiết về kiện được mệnh danh là "cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba lần thứ hai" nổ ra ở Đông Âu vào năm 1983 vừa được biết đến. Trang The…

“Máy bay B-52 của Việt Nam” từng khiến quân Polpot khóc thét

Từ tháng 3/1979, nhiều khí tài quân sự được nhập vào Việt Nam, trong đó có máy bay vận tải An-26 của Liên Xô. Ngày 16/4/1979, Quân chủng PK-KQ nhận…

Những xe tăng hiện đại nhất thế giới, có loại Việt Nam đang dùng

Đầu tiên là xe tăng Т-90 của Ngа, là хе tăng duу nhất đượс ѕản хuất vớі ѕố lượng lớn ở Ngа, T-90 có kíсh thướс nhỏ nên bоm khó đánh trúng hơn. Xe…

Nóng: Việt Nam đặt mua 12 máy bay phản lực L-39NG từ Séc

L-39NG máy bay huấn luyện - chiến đấu hạng nhẹ, được phát triển bởi Aero Vodochody của Cộng hòa Séc. L-39NG là phiên bản kế tiếp của máy bay L-39…

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch tập trung

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lên kế hoạch cho đội tuyển quốc gia tập trung từ ngày 22/5. HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ tập luyện khoảng một…

Mỹ khiếp đảm phi vụ Đặc công Việt Nam diệt B-52 tại Thái Lan

Trong những năm 1965-1966, không quân Mỹ đã dội xuống miền Bắc nước ta một khối lượng bom đạn khổng lồ, tập trung đánh phá dữ dội vào các cơ sở hạ…

Tăng T-14 Armata vẫn chưa thể đúng hẹn với quân đội Nga

Theo công bố mới đây của Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng T-14 Armata sẽ chưa được bàn giao cho các lực lượng vũ trang nước này trong năm 2021. Lý do…

“Kẻ Hủy Diệt” Terminator của Nga có khiến UAV và xe tăng đối phương lo sợ?

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, giai đoạn thử nghiệm với xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng Terminator đã hoàn tất. Trong quá trình đánh giá từ cuối năm 2020,…

Phẫu thuật thành công trường hợp nghi ngờ thai trong thai cực hiếm gặp

Bé gái 1 ngày tuổi sinh non 36 tuần với cân nặng 3,4 kg, sau sinh bụng trướng căng, suy hô hấp được đặt nội khí quản. Bé gái sau đó được chuyển từ…

Huyền thoại về những phi công Không quân Việt Nam từ chối… nhảy dù

Đầu tiên là cú hạ cánh lịch sử, trong trận không chiến đầu tiên giữa Không quân Việt Nam và Không lực Mỹ diễn ra vào ngày 3/4/1965. Các máy bay cường…