Nhà vua Thái Lan sắc phong nữ y tá làm hoàng quý phi