Công an nhân dân Việt Nam sắp tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, Việt Nam phấn đấu cử sĩ quan công an tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc từ năm 2021.