“Nếu đúng là Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác”