Thủ tướng: Nông nghiệp Việt cần có 100 bà Thái Hương, 100 bà Kiều Liên