Việt Nam đã làm nên một câu chuyện huyền thoại về giảm nghèo