Xe khách vụ tai nạn 12 người chết được sửa số khung, máy thành… xe khác